ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Revista Armoria

Revista d’informació, anàlisis i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, preferentment en l’àmbit geogràfic i cultural català.

Imprès; ISSN: 2014-7228
En línia; ISSN: 2696-0966
Dipòsit legal: b.20327-2012

Normes per la presentació de treballs a la revista Armoria:

–       Els treballs poden ser en català, castellà, alemany, italià, francès i anglès, tindran una extensió màxima de 50.000 espais, un nombre raonable d’imatges o dibuixos i han d’anar acompanyats de:

–      un resum de com a màxim 6 línies en la mateixa llengua que el treball pròpiament dit;

–      entre tres i sis paraules clau;

–      una traducció al castellà, francès o a l’anglès del títol de l’article, del resum i de les paraules clau.

Les imatges han de ser enviades en format digital JPEG o TIFF. Les fotografies en blanc i negre han de tenir una resolució de, com a mínim, 300 dpi; els dibuixos i els mapes han de tenir una resolució de, com a mínim, 1200 dpi.

Normes de citació:

  • Llibres: inicial del nom de l’autor seguida d’un punt i cognom en Versals, títol en cursiva, sèrie i número sense coma entre parèntesis, lloc i any d’edició sense coma, número de pàgines 0-00

Articles de revistes: inicial del nom de l’autor seguit d’un punt i cognoms en Versals, «Títol de l’article entre cometes», Títol de la revista en cursiva (segons les normes de L’Année Philologique o de l’Archäologische Bibliographie, vegin-se les abreviatures a la pàgina www.dainst.de), número, any, pàgines 0-00

(ex.: G. Colonna, «La città di Remo», a ACl 56, 2005, pp. 1-31)

Contribucions en obres col·lectives: inicial del nom de l’autor seguit d’un punt i cognom en Versals, «Títol del capítol o de la contribució entre cometes», inicial del nom de l’editor seguit d’un punt i cognom en Versales, Títol de l’obra en cursiva, sèrie i número sense coma entre parèntesis, lloc i any d’edició, números de pàgina 0-00

(es.: G. Paci, «Romanizzazione e produzione epigrafica in area medio-adriatica», a F. Beltrán Lloris (ed.), Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en occidente, Saragossa 1995, pp. 31-47)

Citacions repetides: cognom de l’autor en Versals i part del títol seguit de punts suspensius, cit., números de pàgina 0-00

(ex.: Walter, Memoria und res publica…, pp. 5-23; Paci, «Romanizzazione e produzione epigrafica…», cit., pp. 33-34)

Citacions d’autors antics: per als autors llatins es faran servir les abreviatures del Thesaurus linguae Latinae i per als autors grecs, les del Greek-English Lexicon de Liddell-Scott

–              Els treballs seran enviats en suport informàtic.

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén