Genealogia

La genealogia és la disciplina que estudia l’origen i la successió de les persones i, més concretament, de les famílies o les nissagues, tot establint-ne els parentius i les aliances mitjançant documentació fefaent.

D’altra banda, a ningú no li passa desapercebut que es tracta d’un element poderós d’educació moral i un coneixement d’indiscutible interès quan hom no se sent indiferent ni aliè al seu origen ni a la trajectòria traçada pels propis avantpassats.

Per tal de plasmar gràficament el resultat de les seves recerques i estudis, la genealogia es serveix dels arbres i taules genealògiques. Els arbres o les taules poden esser descendents o ascendents, segons reflecteixin la descendència originada per una parella com a tronc comú de tota o part de la seva successió, o be reculli, en l’anomena’t arbre de costats o de llinatges, la sèrie d’ascendents d’un individu.

La plena integració de la genealogia al patrimoni cultural europeu i la seva àmplia expansió no s’assoleix, però, fins el segle XVI, quan es generalitza aquesta disciplina com a ciència pura en confeccionar els nobiliaris mes genuïns.

En els nostres dies, la genealogia assoleix la seva plenitud, no tan sols com a ciència aplicada, sinó fins i tot com a ciència pura, avalada amb proves de caràcter científic. A poc a poc, han anat proliferant arreu i en el transcurs del segle XX les entitats dedicades a la més depurada investigació genealògica.

Parentiu

Qui eren els meus avantpassats?

d’Armand de Fluvià i Escorsa

Qui eren els meus avantpassats? Nou manual de Genealogia PVP: 20 €

Logo_GDS.aiPrograma informàtic: Sistema general de documentació general.

Descàrrega GDS

Cliqueu sobre la imatge GDS per accedir a la pàgina de descàrrega. El programa permet crear fins a 50 fitxes de persones a modo de demostració. Un cop descarregat, el programa us oferirar la posibilitat de comprar-lo.

Informació:  correu@icgenher.cat

video(Armand de Fluvià: Gràcies a les noves tecnologies de la informàtica, cada vegada més eficients i desenvolupades i d’un abast impensable fa molts pocs anys, ara podem exposar i representar genealogies).

Informació: correu@icgenher.cat